Historik

Jubileumsskift  Frinnaryds Bygdegårdsförening


1954-2004   Femtio År


Frinnaryds Bygdegårdsföreningsjubileumsskrift är en historik över de gångna femtio åren.

Jubileumsskriften har kunnat sammanställas genom att styrelsen har läst igenom de många

handskrivna protokollen.

Material kommer också från tidningsartiklar, bilder och fotografier som intresserade gamla

och yngre medlemmar bidragit med.

Många intressanta händelser runt bröllop, kalas och tillställningar har gästböckerna kunnat

berätta om.

Genom intervjuer med personer som varit med från starten har vi fått värdefull information.

Tack till Er alla som godkänt att vi använt Ert material för att göra Jubileumsskriften levande..

Styrelsen.


Jubileumsskrift Frinnaryds Bygdegårdsförening 1954 - 2004

Upprinnelsen till Bygdegårdsföreningen var en förfrågan på en inteckningslista om intresse

fanns för bildande av en förening som hade till ändamål att uthyra lokal till föreningar och

enskilda.

Eftersom det var angeläget med en samlingsplats var intresset stort bland Frinnaryds

innevånare.

Första sammanträdet med Frinnaryds Byggnadsförening ägde rum i Frinnaryds kyrkskola.

Dane Johansson ordförande, Olle Lindkvist, Eskil Gustavsson, Nils Johansson, Gunnar

Hedström, Svea Palmkvist blev valda då en interimsstyrelse bildades den 23 september 1954

med Frinnaryds Byggnadsförening.

Dane Johansson hälsade konsulent Harry Jansson Bygdegårdarnas Riksförbund Stockholm

välkommen, och övriga intresserade samhällsinvånare.

Harry Jansson redogjorde för möjligheterna att få till stånd en lokal för Frinnaryds invånare,

därefter följde en stunds diskussion.

Beslut fattades att bilda en Byggnadsförening med namnet Frinnaryds Bygdegårdsförening.

Varvid Bygdegårdsföreningarnas normalstadgar antogs, enligt stadgarna består styrelsen av

sju ledamöter samt lika många suppleanter.

Av dessa utses en ledamot och en suppleant av kommunfullmäktige i Bredestads kommun.

På ordinarie föreningsstämma valdes på 2 år Olle Lindkvist sammankallande, Gunnar

Hedström, Svea Palmkvist, Nils Johansson, Sven Göransson och Eskil Gustavsson.


Konstituerande sammanträde på mejerikontoret den 30 september 1954.

Val av ordförande Olle Lindkvist, vice ordförande Eskil Gustavsson, sekreterare

Nils Johansson, kassör Gunnar Hedström, ledamöter Svea Palmkvist och

Sven Göransson.

I och med att Bygdegårdsföreningarnas normalstadgar antogs, är Frinnaryds

Bygdegårdsförening ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.


Styrelsesammanträde i Brinkan den 14 oktober 1954.

Sven Adolfsson i Frinnaryds arbetarkommun överlämnade disponerade medel fyra tusen

kronor, donerat av sågverksägare Lång, till någon form av lokaliteter. Ordförande i Frinnaryds

Bygdegårdsförening mottog tacksamt gåvan...


Årsmöte i kyrkskolan den 28 mars 1956.

Ordföranden lämnade till årsstämman upplysningar om hur långt det hade avancerat med

byggnadsprojektet. I samband med detta yrkade stämman på att styrelsen skall underhandla

med fler arkitektfirmor än Johannes Dahl om det visar sig lämpligt

Ritningar på Bygdegård med Brandstation, från arkitektfirma Johannes Dahls förelåg och

diskuterades noggrant


Årsmöte i kyrkskolan den 30 mars 1957.

Ritningarna på blivande Bygdegården visades av ordföranden Olle Lindkvist.

Som lämnade förklaringar till bygdegård, årsmötet beslutade att bygga efter ritningarna.

Fotografiet visar Bygdegården under byggnationen.


Midsommarfesten i Sjöstugan den 22 juni 1958

Frinnaryds gymnastikgrupp underhöll med sina färdigheter.


Årsmöte i kyrkskolan den 18 mars 1959.

I styrelsen om valdes disponent Olle Lindkvist, samt nyvaldes trafikbilägare Egon Hallberg,

suppleanterna arrendator Einar Pettersson och posttjänsteman Aina Lindkvist omvaldes, samt

nyvaldes affärsbiträdet Karl-Arne Bergander alla på två år.

Det var noga med titlarna då sekreteraren Nils Johansson skrev Bygdegårdens protokoll.


Årsmöte i kyrkskolan den 15 mars 1960.

Anbuden öppnades och utföll till följande firmor.

Hjalmar Carlsson Sunhultsbrunn. 129.000:-

Firma G. Fritzell Frinnaryd. 33.890:-

Verner Larsson Frinnaryd. 12.090:-


Bygdegårdstian utgiven åren 1961-1962 hjälp under byggnadstiden.


 


 


 


 


Invigning av Frinnaryds Bygdegård den 8 september 1962.

Den 8 september 1962 var en högtidsdag. Då invigdes Frinnaryds Bygdegård av konsulent

Harry Jansson från Riksförbundet Stockholm

Aldor Gustavsson var tveksam till att Bygdegården skulle klara finansieringen. När

sekreteraren Nils Johansson samlade in medel till pianofonden, då sa Aldor Gustavsson

- Va, sa de samla de in till begravningsfonden?


Distriktets årsstämma i Bygdegården Frinnaryd den 1 maj 1963.

Årsstämma 1 maj 1963 i Frinnaryds Bygdegård med Jönköpings distrikt av Bygdegårdarnas

Riksorganisation.


Årsmöte i Bygdegården den 1 mars 1964

Med anledning av att man beviljats statligt tilläggsanslag, beslutades det att upptaga ny

inteckning på summa sexton tusen kronor..  

Året var 1965.


Studerar man berättelsen för verksamhetsåret 1965 kan man få fram att midsommarfesten

inbringade ett stort netto. Hep Stars gästade festligheterna vid Sjöstugan.

Inkomster för fester 45.114 kronor, utgifter fester och lotterier 24.614 kronor ger en

behållning på 20.503 kronor.

Egon Hallberg var glad då han kunde betala av hela 10.000 kronor på lånet.


Dans i Bygdegården den 14 januari 1966.

Kontrakt skrivet mellan Frinnaryds Bygdegårdsförening och Kennerts Orkester Lessebo.


                 

 


 


 


 


 


Bygdegården  från söder tecknad